Krause, Sascha. Psychometric Properties of Indirect Assessment Procedures : Reliability and Validity of Implicit Self-Esteem Measures. URN: urn:nbn:de:hbz:6-75429430244. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-75429430244. Datum der Einsichtnahme: 17.04.2014.